WHAMEX SYSTEMRENGÖRING

WHAMEX SYSTEMRENGÖRING

WHAMEX     

Rengöringsmedel för maskiner och skärvätskesystem. Whamex är ett snabbverkande koncentrat
som snabbt gör maskiner och tankar rena, genom att avlägsna oljerester och avlagringar. Den är
gjord för att klara rengöring av stora tankar och anläggningar, rörledningssystem och system för
återvinning och skärvätska.
Whamex kan användas med de flesta system för behandling av skärvätska (inklusive ultrafiltrering)
och bryter ej ned TRIM-skärvätskor, när det används på föreskrivet sätt.


Fördelar:
- Utvecklad för att klara alla krav för rengöring av maskinsystem.
- Aktiv mot svamp och bakterier.
- Bryter snabbt ner och transporterar bort avlagringar som finns t ex i rör och kanaler. Att få bort
detta, är det bästa sättet att få lång livslängd på skärvätskan.
- Kan blandas i kallt vatten.
- Motstår hårt vatten och gammal skärvätska.
- Påverkar miljön minimalt, då den ej innehåller fosfater, silikat, fenol eller nitrider.
- När den används på föreskrivet sätt kan den blandas med alla TRIM-skärvätskor.
- Avlägsnar olja, avlagringar och bakterier utan att påverka färg, skydd och tätningar samt lämnar ej kvar någon fet hinna på maskinen.
- Innehåller rostskyddsmedel för att skydda maskinen innan återfyllning.


Rekommendationer:
För att uppnå bästa effektivitet är det nödvändigt att alla maskiner och tankar rengöres minst en gång var 6-12 månad, oavsett om kylvätskan brutits ned eller ej. Detta ger maximal livslängd för maskin och kylvätska. Rengöring enligt nedanstående program, förhindrar att slam och avfallsprodukter samlas i svåråtkomliga utrymmen. Detta resulterar i att minimalt med bakterier bildas i kylvätskan.
System som arbetar med höga tryck, kan ge skum, när Whamex används. Tillsätt då skumdämpare.
Använd en effektiv utrustning för att snabbt avlägsna smuts och gammal skärvätska. Vissa skärvätskor kan ge skum, en kort tid efter rengöring. Använd då, tillfälligt en skumdämpare. All använd skärvätska och tvättvätska, måste deponeras enligt lokala
föreskrifter. Vissa aluminiumlegeringar kan bli missfärgade, vid kontakt med Whamex, under en
längre tid.


Rekommenderad rengöringsmetod:
- Pumpa ur kylvätskan, tag bort alla "fasta" föroreningar. Det är viktigt att få bort slam och
avlagringar i t ex kylvätsketank och spåntransportör.
- Ersätt kylvätske-blandningen med tillräckligt mycket rent vatten för att kunna få cirkulation
genom hela systemet.
- Tillsätt TRIM-rengöringsmedel, så att 3-5% koncentration erhålles.
- Låt vätskan cirkulera tills maskinen är ren (minimum i tre timmar). Se till att spola på alla ytor
som ej kommer i kontakt med vätskan, vid normal cirkulation.
- När maskinen är ren, avlägsna all vätska och allt slam.
- Tillsätt omgående TRIM skärvätska, för att undvika korrosion på ej skyddade ytor.


Snabbrengöring:
Tillsätt 3-5% Whamex i den befintliga skärvätskan. Låt skärvätskan cirkulera i systemet 4-24 timmar.
Rengör de åtkomliga ytorna manuellt, med vätskeblandningen eller använd rengörings-medlet TASK.
Använd skyddshandskar och skyddsglasögon när detta utföres. När maskinen är rengjord, pumpa ut
och deponera vätska, slam och spånor. Återfyll med skärvätska.


Tekniska data:
Form                                                    Vätska
Färg                                                     Gul
Lukt                                                     Mild
Refraktometerfaktor                               3,3
Flampunkt                                             Ingen
PH-värde                                              10,6 vid 2% koncentration
Densitet                                                1,08
Titrationsfaktor                                      0,4


Förpackningar:  3,8 L , 20L